La medicina interna és la branca de la medicina veterinària que tracta dels òrgans interns de l’animal. Engloba endocrinologia, cardiologia, oncologia, gastroenterologia, neurologia, urologia entre altres especialitats. És important arribar a un bon diagnòstic per poder donar un tractament adient. Per això el centre veterinari Gomis-Vergès disposa d’unes instal·lacions molt completes per oferir el màxim de mètodes de diagnòstic: laboratori propi i un altre extern , ecografies i radiologia digital.

9